Dr. agr. Elke Albrecht
Ernährung und Stoffwechsel
+49 38208 68-858 | E-Mail
E-Mail +49 38208 68-858
Dr. med. vet. Frank Becker
Reproduktion und Entwicklung
+49 38208 68-756 | E-Mail
E-Mail +49 38208 68-756
Dr. med. vet. Olaf Bellmann
Leitung, Verwaltung, Wissenschaftsorganisation
+49 38208 68-785 | E-Mail
E-Mail +49 38208 68-785